Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa các phương thức sendRedirectforward trong Java là gì?

Câu trả lời

Trong Java, cả hai phương thức sendRedirectforward đều được sử dụng để điều hướng yêu cầu HTTP, nhưng chúng có những sự khác biệt quan trọng:

  1. Phương thức sendRedirect:

    • Phương thức sendRedirect được thực hiện ở phía client (trình duyệt). Khi sử dụng phương thức này, một phản hồi HTTP với mã trạng thái 302 được gửi đến trình duyệt, yêu cầu trình duyệt tạo một yêu cầu mới đến URL được chỉ định.
    • Yêu cầu mới này có thể được gửi đến một tài nguyên nằm trên cùng một máy chủ hoặc một máy chủ khác. Người dùng có thể thấy URL mới trong thanh địa chỉ của trình duyệt.
    • Phương thức sendRedirect thường được sử dụng khi cần chuyển hướng người dùng đến một trang hoàn toàn mới, đặc biệt là sau khi thực hiện một hành động như gửi biểu mẫu để tránh việc gửi lại biểu mẫu khi người dùng làm mới trang.
  2. **Phương thức forward:*...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Trình bày vòng đời (life cycle) của một Applet?

senior

Trong Java, Binding trong RMI có nghĩa là gì?

middle

RMI trong Java là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào