Dọn dẹp và thu rác trong Java

0 phút đọc

Khi bạn khởi tạo một object với từ khoá new một object mới được tạo ra và lưu vào heap và nó trả về một reference. Hay nói cách khác reference là một địa chỉ của object được lưu trong heap và đương nhiên chúng ta sẽ cần một trình dọn dẹp và thu rác để giải phóng vùng nhớ này khi không còn dùng đến nữa

image

Reference trong Java là gì?

Khi bạn khởi tạo một object với từ khoá new một object mới được tạo ra và lưu vào heap và nó trả về một reference. Hay nói cách khác reference là một địa chỉ của object được lưu trong heap.

Student student = new Student();

Như đoạn code trên, trình biên dịch sẽ khởi tạo một đối tượng là student và lưu chúng vào heap, sau đó trả về một reference của nó cho biến student nắm giữ.

Các object được lưu trữ trong heap không thể tự giải phóng mà phải nhờ vào trình thu gom rác của java. Các object được dọn dẹp phải thoả điều kiện rằng không có một reference nào đến nó.

Dọn dẹp và thu rác trong Java

Trong java không có kiểu dữ liệu con trỏ như trong C, người lập trình không cần phải quá bận tâm về việc cấp phát và giải phóng vùng nhớ, sẽ có một trình dọn dẹp hệ thống đảm trách việc này. Trình dọn dẹp hệ thống sẽ dọn dẹp vùng nhớ cấp phát cho các đối tượng trước khi hủy một đối tượng.

 • Phương thức finalize() là một phương thức đặc biệt được cài đặt sẵn cho các lớp. Trình dọn dẹp hệ thống sẽ gọi phương thức này trước khi hủy một đối tượng. Vì vậy việc cài đặt một số thao tác giải phóng, dọn dẹp vùng nhớ đã cấp phát cho các đối tượng dữ liệu trong phương thức finalize() sẽ giúp cho người lập trình chủ động kiểm soát tốt quá trình hủy đối tượng thay vị giao cho trình dọn dẹp hệ thống tự động. Đồng thời việc cài đặt trong phương thức finalize() sẽ giúp cho bộ nhớ được giải phóng tốt hơn, góp phần cải tiến tốc độ chương trình.
 • Phương thức System.gc(): gọi trình thu gom rác để nó tiến hành giải phóng các object không còn được sử dụng.
class Thaycacac {
  String fullname;
  public Test(String fullname) {
    this.fullname = fullname;
  }
  static void show() {
    new Test("show...");
    display();
  }
  static void display() {
    new Test("display...");
  }

  public static void main(String args[]) {
    show();
    System.gc();
  }

  @Override
  protected void finalize() throws Throwable {
    System.out.println(this.fullname + " successfully garbage collected");
  }
}
Kết quả
display... successfully garbage collected

show... successfully garbage collected
Avatar TechMely Team
Được viết bởi

TechMely Team

Chẳng có gì trở nên dễ dàng hơn. Chỉ là bạn trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi.