Câu hỏi

Sự khác biệt giữa IteratorListIterator trong Java là gì?

Câu trả lời

Trong Java, IteratorListIterator là hai interface cung cấp các phương thức để duyệt qua các phần tử của một collection. Tuy nhiên, chúng có một số khác biệt đáng chú ý:

Iterator:

  • Phương thức: Cung cấp các phương thức hasNext(), next(), và remove().
  • Hướng duyệt: Chỉ hỗ trợ duyệt theo một hướng từ đầu đến cuối collection.
  • Chức năng: Cho phép xóa phần tử khỏi collection thông qua phương thức remove(), nhưng không hỗ trợ thêm hoặc thay thế phần tử.
  • Sử dụng: Có thể sử dụng với bất kỳ loại collection nào trong Java Collections Framework.

ListIterator:

  • Phương thức: Ngoài các phương thức của Iterator, ListIterator cung cấp thêm các phương thức hasPrevious(), previous(), nextIndex(), previousIndex(), set(), và add().
  • Hướng duyệt: Hỗ trợ duyệt ...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Trong Java khối finally khác phương thức finalize() như thế nào?

middle

Sự khác biệt giữa ArrayArrayList là gì? Khi nào bạn sẽ sử dụng Array thay vì ArrayList?

middle

Những hạn chế của các Java applets là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào