Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa ==equals trong Java là gì?

Câu trả lời

Trong Java, ==equals() đều được sử dụng để so sánh hai đối tượng, nhưng có sự khác biệt quan trọng giữa chúng:

== (Toán tử So Sánh Địa Chỉ)

  • == là một toán tử so sánh được sử dụng để kiểm tra xem hai biến tham chiếu có trỏ đến cùng một đối tượng trong bộ nhớ hay không.
  • Khi sử dụng với các kiểu dữ liệu nguyên thủy (như int, char, float, v.v.), == so sánh giá trị trực tiếp của chúng.
  • Khi sử dụng với các đối tượng, == so sánh địa chỉ bộ nhớ của các đối tượng đó, không phải nội dung hoặc trạng thái của chúng.

equals() (Phương thức So Sánh Nội dung)

  • equals() là một phương thức được định nghĩa trong lớp Object, lớp cơ sở của tất cả các lớp Java. Mục đích của nó là so sánh nội dung hoặc trạng thái của hai đối tượng để xác định xem chúng có "bằng nhau" về mặt logic hay khôn...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Biến instance trong Java là gì?

middle

Sự khác biệt giữa processesthreads trong Java là gì?

senior

Design pattern nào Java sử dụng cho tất cả các Swing components?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào