Câu hỏi

Sự khác biệt giữa == và equals là gì?

middle
Ẩn câu trả lời detail

Cần phải nói rằng thông thường thì, == KHÔNG phải là một thay thế khả thi cho equals. Tuy nhiên, khi nó xảy ra (chẳng hạn như với en...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Tại sao length() của String không chính xác?

Xem câu trả lời detail

Khi nào khối finally không được thực thi trong Java?

Xem câu trả lời detail

Hãy nêu một cách hiệu quả để triển khai một mẫu singleton trong Java?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa HashSet và TreeSet là gì?

Xem câu trả lời detail

Có gì sai với việc khởi tạo Double Brace trong Java?

Xem câu trả lời detail