Câu hỏi

Sự khác biệt giữa == và equals là gì?

Câu trả lời

Cần phải nói rằng thông thường thì, == KHÔNG phải là một thay thế khả thi cho equals. Tuy nhiên, khi nó xảy ra (chẳng hạn như với en...

Bạn cần đăng nhập để xem