Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

Các tính chất của lập trình hướng đối tượng là gì và hãy giải thích chúng?

Câu trả lời

Lập trình hướng đối tượng (OOP - Object-Oriented Programming) là một mô hình lập trình dựa trên khái niệm về "đối tượng", có thể chứa dữ liệu (thuộc tính hoặc trạng thái) và mã (phương thức hoặc hành vi). OOP tập trung vào việc sử dụng các đối tượng này để mô phỏng các thực thể thế giới thực trong mã lập trình. Có bốn tính chất chính của OOP:

 1. Đóng Gói (Encapsulation):

  • Đóng gói là việc giấu đi chi tiết triển khai bên trong của một đối tượng và chỉ hiển thị các chức năng hoặc tính năng cần thiết ra bên ngoài thông qua một giao diện.
  • Điều này giúp giảm phức tạp và tăng cường tính bảo mật của mã, vì người dùng của đối tượng không cần biết hoặc hiểu cách thức triển khai bên trong của đối tượng.
 2. Kế Thừa (Inheritance):

  • Kế thừa cho phép một lớp (class) kế thừa các thuộc tính và phương thức từ một lớp khác. Lớp kế thừa được gọi là lớp con, và lớp được kế thừa được gọi là lớp cha.
  • Kế thừa hỗ trợ việc tái sử dụng mã và tạo ra mối quan hệ phân cấp giữa các lớp, giúp dễ dàng quản lý và mở rộng mã nguồn.
 3. Đa Hình (Polymorphism):

  • Đa hình cho phép các đối tượng từ các lớp khác nhau được xử lý thông qua một giao diện chung. Điều này cho phép một hàm sử dụng các đối tượng của các lớp khác nhau mà không cần biết chi tiết cụ thể của từng lớp.
  • Đa hình cung cấp khả năng một giao diện để thực hiện nhiều hành vi khác nhau và là một cách để thực hiện một hình thức ghi đè phương thức.
 4. **T...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Scriptlets trong Java là gì?

middle

Bạn có thể truy cập biến non-static trong static context không?

middle

Có thể chạy ứng dụng Java mà không sử dụng OOP không?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào