Thách thức mọi câu hỏi phỏng vấn
dành cho lập trình viên

5480 câu hỏi phỏng vấn Full-Stack, Coding & System Design Interview

Và hơn 1000+ câu hỏi cho thị trường Global

Câu hỏi phỏng vấn lập trình

Top 74 câu hỏi phỏng vấn OOP

Bộ lọc:

01

Kế thừa là gì?

20

Tân ngữ là gì?

21

Một "class" là gì?

52

Cohesion trong OOP là gì?

60

Constructor tĩnh là gì?