Thách thức mọi câu hỏi phỏng vấn
dành cho lập trình viên

5112 câu hỏi phỏng vấn Full-Stack, Coding & System Design Interview

Và hơn 1000+ câu hỏi cho thị trường Global

Câu hỏi phỏng vấn lập trình

Top 73 câu hỏi phỏng vấn HTML

Bộ lọc:

01

HTML là gì?

03

HTML semantic là gì?

19

WebP là gì?

21

Có gì mới trong HTML5?

25

DOM là gì?

28

HTML Entities là gì?

63

IndexedDB là gì?

67

Web Workers là gì?

68

Microdata là gì?

72

Web Components là gì?

73

WebSQL là gì?