Câu hỏi

Giải thích 3 mode trong html: almost standard, full standardquirks?

Câu trả lời

Quay lại thuở khai sơ các trang web thường được viết bằng hai version: Một cho Netscape Navigator và một cho Internet Expoler. Khi W3C khai ...

Bạn cần đăng nhập để xem