Câu hỏi

Giải thích 3 mode trong html: almost standard, full standard và quirks?

middle
Ẩn câu trả lời detail

Quay lại thuở khai sơ các trang web thường được viết bằng hai version: Một cho Netscape Navigator và một cho Internet Expoler. Khi W3C khai ...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Web Components là gì?

Xem câu trả lời detail

Accessibility và ARIA role có ý nghĩa gì trong một ứng dụng web?

Xem câu trả lời detail

IndexedDB là gì?

Xem câu trả lời detail

Bạn sẽ chọn sử dụng svg hay canvas cho trang web của mình?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để tạo khoá công khai (public key) trong HTML?

Xem câu trả lời detail