Câu hỏi phỏng vấn HTML
Câu hỏi

Sự khác nhau giữa một phần tử inline và một phần tử block trong HTML là gì?

Câu trả lời

Trong HTML, phần tử inline và phần tử block có những đặc điểm hiển thị khác nhau:

Phần tử block

  • Bắt đầu trên một dòng mới: Phần tử block luôn bắt đầu trên một dòng mới và chiếm toàn bộ chiều rộng có sẵn, kéo dài từ lề trái đến lề phải
  • Khoảng cách tự động: Trình duyệt thường tự động thêm một khoảng cách (margin) trước và sau phần tử block
  • Ví dụ: Các phần tử block phổ biến bao gồm <div>, <p>, <h1> đến <h6>, <ul>, <ol>, <li>, <section>, và <article>

Phần tử inline

  • Không bắt đầu trên dòng mới: Phần tử inline không bắt đầu trên một dòng mới. Nó chỉ chiếm đủ không gian cần thiết cho nội dung của nó
  • Không ảnh hưởng đến dòng chảy: Phần tử inline không làm gián đoạn dòng chảy của văn bản hoặc các phần tử khác và thường được sử dụng để định dạng một phần của văn bản
  • Ví dụ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa HTMLXHTML là gì?

senior

Bạn đã từng sử dụng ngôn ngữ template HTML nào chưa? Bạn biết gì về nó?

expert

Microdata là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào