Câu hỏi phỏng vấn HTML
Câu hỏi

Thẻ tự đóng (self closing tag) trong HTML là gì?

Câu trả lời

Trong HTML, một thẻ tự đóng (self-closing tag), còn được gọi là void element, là một phần tử không chứa nội dung và do đó không cần một thẻ đóng. Các thẻ này chỉ bao gồm một thẻ mở và được sử dụng để biểu diễn các phần tử không chứa bất kỳ nội dung nào, như hình ảnh, ngắt dòng, hoặc liên kết tài nguyên

Các thẻ tự đóng trong HTML bao gồm các thẻ như <img>, <br>, <input>, và <meta>. Trong HTML5, việc thêm một dấu gạch chéo (/) trước dấu đóng ngoặc của thẻ mở (ví dụ: <br /> hoặc <img src="image.jpg" />) là tùy chọn và không cần thiết, nhưng nó thường được thêm vào để tăng tính tương thích...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Có phải tất cả các thẻ HTML đều có thẻ đóng không?

middle

Giải thích sự khác biệt giữa các thẻ block và các thẻ inline trong HTML?

junior

Thuộc tính trong HTML là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào