Câu hỏi

Các khối xây dựng (building blocks) của HTML5 là gì?

Câu trả lời

  • Semantics - Cho phép bạn mô tả chính xác hơn nội dung của bạn.
  • Connectivity - Cho phép bạn giao tiếp với server theo những cách mới và sá...
Bạn cần đăng nhập để xem