Câu hỏi

Các khối xây dựng (building blocks) của HTML5 là gì?

middle
Ẩn câu trả lời detail
  • Semantics - Cho phép bạn mô tả chính xác hơn nội dung của bạn.
  • Connectivity - Cho phép bạn giao tiếp với server theo những cách mới và sá...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

File manifest trong HTML5 là gì?

Xem câu trả lời detail

Việc sử dụng thuộc tính `novalidate` cho thẻ form trong HTML5 để làm gì?

Xem câu trả lời detail

**Server-sent events** trong HTML5 là gì?

Xem câu trả lời detail

Tại sao ta cần phần tử MathML trong HTML5?

Xem câu trả lời detail

Các kiểu input mới trong HTML5 trong form?

Xem câu trả lời detail