Câu hỏi

Việc sử dụng thuộc tính novalidate cho thẻ form trong HTML5 để làm gì?

expert
Ẩn câu trả lời detail

Giá trị của nó là kiểu boolean cho biết liệu dữ liệu đang được form gửi có đ...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

File manifest trong HTML5 là gì?

Xem câu trả lời detail

Việc sử dụng thuộc tính novalidate cho thẻ form trong HTML5 để làm gì?

Xem câu trả lời detail

Server-sent events trong HTML5 là gì?

Xem câu trả lời detail

Tại sao ta cần phần tử MathML trong HTML5?

Xem câu trả lời detail

Các kiểu input mới trong HTML5 trong form?

Xem câu trả lời detail