Câu hỏi

Việc sử dụng thuộc tính novalidate cho thẻ form trong HTML5 để làm gì?

Câu trả lời

Giá trị của nó là kiểu boolean cho biết liệu dữ liệu đang được form gửi có đ...

Bạn cần đăng nhập để xem