Câu hỏi

Microdata là gì?

Câu trả lời

Microdata là một phương thức đơn giản để phân loại các nội dung trong website. Microdata hiểu một cách đơn giản là để thêm dữ liệu có cấu trúc vào website. Microdata nó định nghĩa thuộc tính, có thể đặt vào trong HTML để cho biết trang web đó viết về mục đích gì.

<div itemscope itemtype...
Bạn cần đăng nhập để xem