Câu hỏi

Accessibility và ARIA role có ý nghĩa gì trong một ứng dụng web?

middle
Ẩn câu trả lời detail

Accessibility có nghĩa là cho phép người dùng điều hướng và tương tác với một trang web bằng bất kỳ phươn...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

File manifest trong HTML5 là gì?

Xem câu trả lời detail

Việc sử dụng thuộc tính `novalidate` cho thẻ form trong HTML5 để làm gì?

Xem câu trả lời detail

**Server-sent events** trong HTML5 là gì?

Xem câu trả lời detail

Tại sao ta cần phần tử MathML trong HTML5?

Xem câu trả lời detail

Các kiểu input mới trong HTML5 trong form?

Xem câu trả lời detail