Câu hỏi

AccessibilityARIA role có ý nghĩa gì trong HTML?

Câu trả lời

Trong HTML, Accessibility (Khả năng tiếp cận) là việc đảm bảo rằng các trang web và ứng dụng web có thể được sử dụng bởi mọi người, bao gồm cả những người có khuyết tật. Điều này bao gồm việc tạo ra các trang web có thể dễ dàng tương tác với các công nghệ hỗ trợ như trình đọc màn hình, bàn phím chỉ, và các thiết bị đầu vào khác. Một phần quan trọng của việc tạo ra trang web có khả năng tiếp cận là sử dụng semantic HTML, tức là sử dụng các thẻ HTML đúng cách theo mục đích của chúng, như <button> cho nút bấm thay vì sử dụng <div> hoặc <span>

ARIA (Accessible Rich Internet Applications) là một bộ các thuộc tính đặc biệt có thể được thêm vào HTML để cải thiện khả năng tiếp cận, đặc biệt là cho các ứng dụng web phức tạp và các phần t...

Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Thuộc tính alt trong thẻ img để làm gì?

middle

Thuộc tính target trong HTML để làm gì?

middle

Sự khác biệt giữa thẻ img và thẻ figure trong HTML là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào