Câu hỏi

Các kiểu input mới trong HTML5 trong form?

middle
Ẩn câu trả lời detail
  • Date - Chọn ngày bằng cách dùng type="date"
  • Week - Chọn tuần bằng cách dùng type="week"
  • Time - Chọn thời gian bằng cách dùng type="time"
  • Month - Chọn tháng bằng cách dùng type="month"
  • Datetime - Kết hợp ngày và thời gian dùng type="datetime"
  • Datetime-local - Kết hợp ngày và thời gian và chặn timezone,dùng type="datetime"
  • Color - Chấp nhận nhiều màu dùng type="color"
  • Email - Chấp nhận một hay nhiều email dùng `type="emai...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

File manifest trong HTML5 là gì?

Xem câu trả lời detail

Việc sử dụng thuộc tính novalidate cho thẻ form trong HTML5 để làm gì?

Xem câu trả lời detail

Server-sent events trong HTML5 là gì?

Xem câu trả lời detail

Tại sao ta cần phần tử MathML trong HTML5?

Xem câu trả lời detail

Các kiểu input mới trong HTML5 trong form?

Xem câu trả lời detail