Câu hỏi phỏng vấn HTML
Câu hỏi

Có phải tất cả các thẻ HTML đều có thẻ đóng không?

Câu trả lời

Không phải tất cả các thẻ HTML đều có thẻ đóng. Trong HTML, có một loại thẻ được gọi là "void elements" hoặc "self-closing tags," những thẻ này không yêu cầu và không được có thẻ đóng

Void Elements (Thẻ Tự Đóng)

Void elements là các thẻ chỉ có thẻ mở và không chứa nội dung bên trong. Các thẻ này không cần và không được có thẻ đóng vì chúng không bao giờ chứa nội dung. Ví dụ về các void elements bao gồm:

  • <br>: Chèn một dòng ngắt (line break).
  • <img>: Định nghĩa một hình ảnh.
  • <input>: Định nghĩa một trường nhập liệu.
  • <hr>: Tạo một đường ngang (horizontal rule).
  • <meta>: Cung cấp thông tin siêu dữ liệu.
  • <link>: Liên kết với các tài nguyên bên ngoài như CSS.
  • <area>, <base>, <col>, `...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Việc sử dụng thuộc tính novalidate cho thẻ form trong HTML5 để làm gì?

middle

Làm sao để làm nổi bật (highlight) chữ trong HTML?

middle

WebP là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào