Câu hỏi

Thẻ script được dùng ở đâu trong HTML?

Câu trả lời

Thẻ <script> trong HTML được sử dụng để định nghĩa mã JavaScript hoặc tham chiếu đến một tệp JavaScript bên ngoài mà bạn muốn chạy trên trang web của mình. Thẻ này có thể được đặt ở nhiều vị trí trong tài liệu HTML, nhưng thông thường nó được đặt trong hai vị trí chính:

  1. Trong phần <head>: Đặt thẻ <script> trong phần <head> của tài liệu HTML sẽ khiến mã JavaScript được tải và thực thi trước khi nội dung trang được hiển thị. Điều này thường được sử dụng cho các script cấu hình hoặc khởi tạo mà không phụ thuộc vào các phần tử DOM

    <head>
      <script src="path/to/script.js"></script>
    </head>
  2. Trước thẻ đóng </body>: Đặt thẻ <script> ngay trước thẻ đóng </body> giúp tối ưu hóa thời gian tải trang, vì các ph...

Bạn cần đăng nhập để xem