Câu hỏi

Thẻ Meta được dùng để làm gì trong HTML?

entry
Ẩn câu trả lời detail

Thẻ meta trong HTML được đặt trong phần đầu <head> của trang HTML để cung cấp thông tin về trang web cho công cụ tìm kiếm. Những thông tin đó thường gồm: tiêu đề, từ khóa chính, tóm tắt nội dung, ngôn ngữ chính được sử dụng....

Thẻ meta được sử dụng cho việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm để nói cho công cụ tìm kiếm về nội dung trang. Dưới đây là một...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Web Components là gì?

Xem câu trả lời detail

Accessibility và ARIA role có ý nghĩa gì trong một ứng dụng web?

Xem câu trả lời detail

IndexedDB là gì?

Xem câu trả lời detail

Bạn sẽ chọn sử dụng svg hay canvas cho trang web của mình?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để tạo khoá công khai (public key) trong HTML?

Xem câu trả lời detail