Câu hỏi

Sự khác biệt giữa HTMLXHTML là gì?

junior
Ẩn câu trả lời detail
HTML XHTML
HTML là viết tắt của Hypertext Markup Language. XHTML là viết tắt của Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản có thể mở rộng.
Nó được mở rộng từ SGML (Ngôn ngữ đánh dấu tổng quát tiêu c...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

File manifest trong HTML5 là gì?

Xem câu trả lời detail

Việc sử dụng thuộc tính `novalidate` cho thẻ form trong HTML5 để làm gì?

Xem câu trả lời detail

**Server-sent events** trong HTML5 là gì?

Xem câu trả lời detail

Tại sao ta cần phần tử MathML trong HTML5?

Xem câu trả lời detail

Các kiểu input mới trong HTML5 trong form?

Xem câu trả lời detail