Câu hỏi

Sự khác biệt giữa HTMLXHTML là gì?

Câu trả lời

HTML (Hypertext Markup Language) và XHTML (eXtensible Hypertext Markup Language) đều là các ngôn ngữ đánh dấu được sử dụng để tạo các trang web. Tuy nhiên, chúng có một số khác biệt quan trọng:

  1. Cú pháp: XHTML kế thừa cú pháp của XML, nên nó yêu cầu cú pháp nghiêm ngặt hơn so với HTML. Trong XHTML, tất cả các phần tử và thuộc tính phải được viết thường, các thẻ phải được đóng đúng cách, và các phần tử phải được lồng đúng quy cách
  2. Đóng thẻ: Trong XHTML, mọi thẻ đều phải được đóng, kể cả các thẻ tự đóng như <img><br>, thường được viết dưới dạng <img /><br /> để tuân thủ cú pháp XML
  3. Phân biệt chữ hoa chữ thường: XHTML phân biệt chữ hoa chữ thường, điều này không có ở HTML. Điều này có nghĩa là trong XHTML, tên thẻ và thuộc tính phải được viết bằng chữ thường
  4. Khai báo DOCTYPE...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Thuộc tính alt trong thẻ img để làm gì?

senior

IndexedDB là gì?

middle

Sự khác biệt giữa thẻ <meter> và thẻ <process> trong HTML là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào