Câu hỏi phỏng vấn HTML
Câu hỏi

Trong HTML, thẻ Iframe là gì và nó hoạt động như thế nào?

Câu trả lời

Trong HTML, thẻ iframe (Inline Frame) là một phần tử được sử dụng để nhúng một trang web khác hoặc một tài liệu HTML khác vào bên trong một trang web hiện tại. Thẻ iframe tạo ra một khung (frame) trong đó có thể hiển thị nội dung từ một nguồn khác, và nó hoạt động như một cửa sổ hoặc một khung nhìn vào trang web hoặc tài liệu được nhúng

Cách sử dụng thẻ iframe cơ bản như sau:

<iframe src="url" width="width" height="height"></iframe>

Trong đó:

  • src là thuộc tính chỉ định URL của trang web hoặc tài liệu mà bạn muốn nhúng
  • width và `h...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Bạn đã từng sử dụng ngôn ngữ template HTML nào chưa? Bạn biết gì về nó?

middle

Thuộc tính rel="noopener" trong HTML được sử dụng ở đâu và tại sao?

middle

Sự khác biệt giữa thẻ <meter> và thẻ <process> trong HTML là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào