Câu hỏi

Hãy nêu những đặc điểm của thẻ meta?

entry
Ẩn câu trả lời detail
  • Thẻ meta luôn đi bên trong phần tử <head> và thường được sử dụng để chỉ định bộ ký tự, mô tả trang, từ khóa, tác giả c...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

`File manifest` trong HTML5 là gì?

Xem câu trả lời detail

Việc sử dụng thuộc tính `novalidate` cho thẻ form trong HTML5 để làm gì?

Xem câu trả lời detail

**Server-sent events** trong HTML5 là gì?

Xem câu trả lời detail

Tại sao ta cần phần tử `MathML` trong HTML5?

Xem câu trả lời detail

Các kiểu input mới trong HTML5 trong form?

Xem câu trả lời detail