Câu hỏi

Hãy nêu những đặc điểm của thẻ meta?

Câu trả lời

  • Thẻ meta luôn đi bên trong phần tử <head> và thường được sử dụng để chỉ định bộ ký tự, mô tả trang, từ khóa, tác giả c...
Bạn cần đăng nhập để xem