Câu hỏi phỏng vấn HTML
Câu hỏi

HTML Entities là gì?

Câu trả lời

Trong HTML, HTML Entities (thực thể HTML) là một cách để biểu diễn các ký tự đặc biệt hoặc dành riêng mà không bị nhầm lẫn với các thẻ hoặc ký tự điều khiển của HTML. Các thực thể này thường được sử dụng để:

  • Hiển thị các ký tự mà nếu không sử dụng thực thể, trình duyệt có thể hiểu nhầm là một phần của cú pháp HTML, như dấu nhỏ hơn (<) hoặc dấu lớn hơn (>)
  • Hiển thị các ký tự không có trên bàn phím hoặc không dễ dàng nhập trực tiếp, như các biểu tượng toán học hoặc biểu tượng cảm xúc
  • Tránh việc trình duyệt tự động hợp nhất các khoảng trắng liên tiếp hoặc ngắt dòng không mong muốn

Các thực thể HTML được biểu diễn bằng cách s...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Thẻ optional trong HTML là gì?

entry

HTML là gì?

senior

Làm thế nào để tạo khoá công khai (public key) trong HTML?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào