Câu hỏi

Giải thích sự khác biệt giữa Cookie, Session StorageLocal Storage là gì?

Câu trả lời

Trong phát triển web, việc hiểu biết về Cookie, Session Storage, và Local Storage là rất quan trọng vì chúng cung cấp các phương thức khác nhau để lưu trữ dữ liệu trên phía client và giữa các phiên làm việc của người dùng. Dưới đây là sự khác biệt chính giữa ba cơ chế này:

  • Dung lượng lưu trữ: Giới hạn ở khoảng 4KB.
  • Thời gian tồn tại: Có thể được cấu hình thông qua thuộc tính Expires hoặc Max-Age. Cookies có thể là session cookies (bị xóa khi trình duyệt đóng) hoặc persistent cookies (tồn tại qua nhiều phiên làm việc).
  • Phạm vi truy cập: Có thể được truy cập từ cả phía client và server. Cookies được gửi đến server với mỗi yêu cầu HTTP, có thể ảnh hưởng đến hiệu suất do tăng lưu lượng dữ liệu truyền.
  • Mục đích sử dụng: Thường được sử dụng cho việc xác thực, lưu trữ tùy chọn người dùng, và theo dõi phiên làm việc

Local Storage

  • Dung lượng lưu trữ: Lên đến 5-10MB tùy theo trình duyệt.
  • Thời gian tồn tại: Dữ liệu không bị xóa khi trình duyệt đóng và không có hạn sử dụng mặc định.
  • Phạm vi truy cập: Chỉ có thể được truy cậ...
Bạn cần đăng nhập để xem