Câu hỏi

Giải thích sự khác biệt giữa Cookie, Session StorageLocal Storage?

junior
Ẩn câu trả lời detail
  • Không gian lưu trữ hạn chế 4096 byte / ~ 4 kb.
  • Chỉ cho phép lưu trữ dữ liệu dưới dạng chuỗi.
  • Dữ liệu đã lưu trữ được gửi trở lại máy chủ theo mọi HTTP Request như HTML, CSS, Hình ảnh, v.v.
  • Chỉ có thể lưu trữ 20 cookie cho mỗi domain.
  • Tổng cộng 300 cookie được phép trên một trang web.
  • Đặt cờ “HTTP only” sẽ ngă...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

`File manifest` trong HTML5 là gì?

Xem câu trả lời detail

Việc sử dụng thuộc tính `novalidate` cho thẻ form trong HTML5 để làm gì?

Xem câu trả lời detail

**Server-sent events** trong HTML5 là gì?

Xem câu trả lời detail

Tại sao ta cần phần tử `MathML` trong HTML5?

Xem câu trả lời detail

Các kiểu input mới trong HTML5 trong form?

Xem câu trả lời detail