Câu hỏi

Bạn sẽ chọn sử dụng svg hay canvas cho trang web của mình?

middle
Ẩn câu trả lời detail

SVG là một ngôn ngữ để mô tả đồ họa 2D trong XML. Canvas vẽ đồ họa 2D một cách nhanh chóng (với JavaScript).

Sự khác biệt giữa SVG và Canvas sẽ hữu ích trong vi...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Web Components là gì?

Xem câu trả lời detail

Accessibility và ARIA role có ý nghĩa gì trong một ứng dụng web?

Xem câu trả lời detail

IndexedDB là gì?

Xem câu trả lời detail

Bạn sẽ chọn sử dụng svg hay canvas cho trang web của mình?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để tạo khoá công khai (public key) trong HTML?

Xem câu trả lời detail