Câu hỏi

Các thuộc tính data- có lợi cho việc gì?

Câu trả lời

Trước khi các JavaScript Framework trở nên phổ biến, các FrontEnd Developer đã sử dụng thuộc tính data- để lưu trữ các dữ liệu phụ trong DOM,...

Bạn cần đăng nhập để xem