Câu hỏi phỏng vấn HTML
Câu hỏi

Character Encoding trong HTML là gì?

Câu trả lời

Trong HTML, Character Encoding (mã hóa ký tự) là phương pháp chuyển đổi các byte thành ký tự. Để hiển thị một tài liệu HTML một cách chính xác, trình duyệt web cần biết nên sử dụng bộ mã hóa ký tự nào. Việc xác định mã hóa ký tự thường được thực hiện thông qua thẻ <meta> với thuộc tính charset

Ví dụ về cách khai báo mã hóa ký tự UTF-8 trong HTML:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Tiêu đề trang</title>
</head>
<body>
    <!-- Nội dung trang web -->
</body>
</html>

Trong ví dụ trên, thẻ `<meta chars...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Mô tả ngắn gọn cách sử dụng đúng các phần tử ngữ nghĩa HTML5 sau: <header>, <article>, <section>, <footer>?

junior

HTML semantic là gì?

senior

IndexedDB là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào