Câu hỏi

Tại sao ta cần phần tử MathML trong HTML5?

senior
Ẩn câu trả lời detail

MathML là viết tắt của Mathematical Markup Language. Nó dùng cho hiển thị các biểu thức hàm số toán học trên web. Với thẻ <math>:

```html <htm...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

File manifest trong HTML5 là gì?

Xem câu trả lời detail

Việc sử dụng thuộc tính novalidate cho thẻ form trong HTML5 để làm gì?

Xem câu trả lời detail

Server-sent events trong HTML5 là gì?

Xem câu trả lời detail

Tại sao ta cần phần tử MathML trong HTML5?

Xem câu trả lời detail

Các kiểu input mới trong HTML5 trong form?

Xem câu trả lời detail