Câu hỏi

Bạn biết gì về DOCTYPE trong HTML?

Câu trả lời

Trong HTML, DOCTYPE là một khai báo (không phải là một thẻ HTML) đặt ở đầu tài liệu HTML để chỉ ra phiên bản HTML mà tài liệu đó sử dụng. Mục đích chính của DOCTYPE là để ngăn trình duyệt chuyển sang chế độ "quirks mode" khi hiển thị tài liệu, đảm bảo rằng trình duyệt cố gắng tuân thủ các tiêu chuẩn web hiện hành thay vì sử dụng một chế độ hiển thị không tương thích với một số tiêu chuẩn

Ví dụ về Khai Báo DOCTYPE:

HTML5:

<!DOCTYPE html>

Đây là khai báo DOCTYPE đơn giản và được khuyến khích sử dụng cho tất cả các tài liệu HTML5. Nó báo cho trình duyệt biết rằng tài liệu được viết theo tiêu chuẩn HTML5

HTML 4.01 và XHTML:
Trong các phiên bản HTML cũ hơn như HTML 4.01 hoặc XHTML, khai báo DOCTYPE có thể phức tạp hơn và thường bao gồm một tham ...

Bạn cần đăng nhập để xem