Câu hỏi phỏng vấn HTML
Câu hỏi

Công dụng của thẻ figure trong HTML5 là gì?

Câu trả lời

Thẻ <figure> trong HTML5 được sử dụng để đánh dấu nội dung tự chứa, thường là một hình ảnh, biểu đồ, hoặc bất kỳ đối tượng nào có liên quan đến nội dung chính nhưng có thể đứng độc lập và có thể được di chuyển sang một phần khác của tài liệu mà không ảnh hưởng đến dòng chảy chính của nội dung. Dưới đây là một số đặc điểm của thẻ <figure>:

  1. Độc lập với Luồng Chính: Mặc dù nội dung của phần tử <figure> có liên quan đến luồng chính, nhưng vị trí của nó độc lập với luồng chính và nó có thể được di chuyển hoặc định vị lại mà không làm gián đoạn văn bản chính
  2. Kết hợp với <figcaption>: Thẻ <figure> thường được sử dụng kết hợp với thẻ <figcaption> để cung cấp chú thích hoặc mô tả cho nội dung ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Sự khác biệt giữa thẻ <link> và thẻ <a> trong HTML là gì?

expert

Web Components là gì?

middle

Thẻ datalist trong HTML là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào