Câu hỏi

Công dụng của thẻ figure trong HTML5 là gì?

junior
Ẩn câu trả lời detail

Thẻ <figure> xác định nội dung tự có liên quan đến nội dung chính. Nó được sử dụng để thêm nội dung độc lập như ảnh, sơ đồ, hình minh họa,... Hình, chú thích ...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Web Components là gì?

Xem câu trả lời detail

Accessibility và ARIA role có ý nghĩa gì trong một ứng dụng web?

Xem câu trả lời detail

IndexedDB là gì?

Xem câu trả lời detail

Bạn sẽ chọn sử dụng svg hay canvas cho trang web của mình?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để tạo khoá công khai (public key) trong HTML?

Xem câu trả lời detail