Câu hỏi

Giải thích sự khác biệt giữa các thẻ block và các thẻ inline?

Câu trả lời

Thẻ <block> là những phần tử chiếm toàn bộ chiều rộng có sẵn trên một trang web, ngăn chặn một cách hiệu quả bất kỳ phần tử nào khác ở bên trái ...

Bạn cần đăng nhập để xem