Câu hỏi

Giải thích sự khác biệt giữa các thẻ block và các thẻ inline?

junior
Ẩn câu trả lời detail

Thẻ <block> là những phần tử chiếm toàn bộ chiều rộng có sẵn trên một trang web, ngăn chặn một cách hiệu quả bất kỳ phần tử nào khác ở bên trá...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Web Components là gì?

Xem câu trả lời detail

Accessibility và ARIA role có ý nghĩa gì trong một ứng dụng web?

Xem câu trả lời detail

IndexedDB là gì?

Xem câu trả lời detail

Bạn sẽ chọn sử dụng svg hay canvas cho trang web của mình?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để tạo khoá công khai (public key) trong HTML?

Xem câu trả lời detail