Câu hỏi

Có gì mới trong HTML5?

Câu trả lời

HTML5 bổ sung rất nhiều tính năng mới:

Doctype mới

Bạn vẫn đang sử dụng loại tài liệu XHTML khó ghi nhớ đó?

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

Nếu vậy, tại sao? "Chuyển sang loại tài liệu HTML5 mới. Bạn sẽ sống lâu hơn" – trích từ Douglas Quaid.

<!DOCTYPE html>

Cấu trúc mới

  • <section> - để xác định các phần của trang
  • <header> - xác định tiêu đề của một trang
  • <footer> - xác định chân trang của một trang
  • <nav> - xác định điều hướng...
Bạn cần đăng nhập để xem