Câu hỏi

Có gì mới trong html5?

middle
Ẩn câu trả lời detail

HTML5 bổ sung rất nhiều tính năng mới:

Doctype mới

Bạn vẫn đang sử dụng loại tài liệu XHTML khó ghi nhớ đó?

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

Nếu vậy, tại sao? "Chuyển sang loại tài liệu HTML5 mới. Bạn sẽ sống lâu hơn" – trích từ Douglas Quaid.

<!DOCTYPE html>

Cấu trúc mới

  • <section> - để xác định các phần của trang
  • <header> - xác định tiêu đề của một trang
  • <footer> - xác định chân trang của một trang
  • <nav> - xác định điều hướ...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Web Components là gì?

Xem câu trả lời detail

Accessibility và ARIA role có ý nghĩa gì trong một ứng dụng web?

Xem câu trả lời detail

IndexedDB là gì?

Xem câu trả lời detail

Bạn sẽ chọn sử dụng svg hay canvas cho trang web của mình?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để tạo khoá công khai (public key) trong HTML?

Xem câu trả lời detail