Câu hỏi

Thuộc tính dir trong HTML dùng để làm gì?

Câu trả lời

Thuộc tính dir trong HTML là một thuộc tính toàn cục được sử dụng để chỉ định hướng văn bản của một phần tử. Thuộc tính này giúp xác định hướng viết của văn bản, đặc biệt hữu ích cho các ngôn ngữ được viết từ trái sang phải (LTR - Left to Right) hoặc từ phải sang trái (RTL - Right to Left). Thuộc tính dir có thể nhận các giá trị sau:

  • ltr: Chỉ định rằng văn bản được viết từ trái sang phải, thường được sử dụng cho các ngôn ngữ như tiếng Anh
  • rtl: Chỉ định rằng văn bản được viết từ phải sang trái, thường được sử dụng cho các ngôn ngữ như tiếng Ả Rập và tiếng Hebrew
  • auto: Cho phép trình duyệt tự quyết định hướng văn bản dựa trên nội dung bên trong phần tử. Trình duyệt sẽ phân tích các...
Bạn cần đăng nhập để xem