Câu hỏi

Làm sao để thực hiện 1 nội dung bằng đa ngôn ngữ trong 1 website?

middle
Ẩn câu trả lời detail

Khi một yêu cầu HTTP được thực hiện đến một server, Requesting User Agent thường gửi thông tin về ngôn ngữ, chẳng hạn như trong tiê...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

File manifest trong HTML5 là gì?

Xem câu trả lời detail

Việc sử dụng thuộc tính `novalidate` cho thẻ form trong HTML5 để làm gì?

Xem câu trả lời detail

**Server-sent events** trong HTML5 là gì?

Xem câu trả lời detail

Tại sao ta cần phần tử MathML trong HTML5?

Xem câu trả lời detail

Các kiểu input mới trong HTML5 trong form?

Xem câu trả lời detail