Câu hỏi

Làm thế nào để tạo khoá công khai (public key) trong HTML?

middle
Ẩn câu trả lời detail
  • Thẻ <keygen> tạo cặp khóa public-private và gửi khóa pulic đến server cùng với việc gửi form. Phần tử này dự kiến sẽ không được dùng nữa và không có hỗ trợ trình duyệt rộng rãi.
  • ...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

File manifest trong HTML5 là gì?

Xem câu trả lời detail

Việc sử dụng thuộc tính `novalidate` cho thẻ form trong HTML5 để làm gì?

Xem câu trả lời detail

**Server-sent events** trong HTML5 là gì?

Xem câu trả lời detail

Tại sao ta cần phần tử MathML trong HTML5?

Xem câu trả lời detail

Các kiểu input mới trong HTML5 trong form?

Xem câu trả lời detail