Câu hỏi phỏng vấn HTML
Câu hỏi

Làm thế nào để tạo khoá công ...

Câu trả lời

Để tạo một khóa công khai (public key) trong môi trường trình duyệt web, bạn có thể sử dụng Web Cryptography API, cụ thể là phương thức SubtleCrypto.generateKey() để tạo ra cặp khóa công khai và khóa riêng tư (private key), sau đó sử dụng SubtleCrypto.exportKey() để xuất khóa công khai. Đây là một API JavaScript hiện đại cho phép thực hiện các tác vụ mã hóa mà không cần dựa vào các thư viện bên thứ ba.

Dưới đây là một ví dụ về cách tạo và xuất một khóa công khai RSA sử dụng Web Cryptography API:

window.crypto.subtle.generateKey(
 {
  name: "RSA-OAEP",
  modulusLength: 2048, // Có thể là 1024, 2048 hoặc 4096
  publicExponent: new Uint8Array([1, 0, 1]), // Thông thường là 65537
  hash: {name: "SHA-256"}, // Có thể là "SHA-1", "SHA-256", "SHA-384", hoặc "SHA-512"
 },
 true, // Khóa có thể xuất được
 ["encrypt", "decrypt"] // Có thể sử dụng để mã hóa hoặc giải mã
)
.then((keyPair) => {
 // Xuất khóa công khai
 window.crypto.subtle.exportKey(
  "spki", // Định dạng khóa công khai
  keyPair.public...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Thuộc tính rel="noopener" trong HTML được sử dụng ở đâu và tại sao?

middle

Thẻ datalist trong HTML là gì?

expert

WebSQL là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào