Câu hỏi phỏng vấn HTML
Câu hỏi

Có bao nhiêu cách để hiển thị phần tử HTML?

Câu trả lời

Trong HTML và CSS, có nhiều cách để hiển thị phần tử HTML, bao gồm sử dụng các thuộc tính như display, visibility, và cách sử dụng CSS để kiểm soát bố cục trang web. Dưới đây là một số cách phổ biến:

 1. Thuộc tính display: Là một trong những thuộc tính quan trọng nhất trong CSS, được sử dụng để kiểm soát cách một phần tử được hiển thị trên trang web. Các giá trị của display bao gồm:

  • block: Phần tử sẽ hiển thị dưới dạng khối, chiếm toàn bộ chiều rộng có sẵn.
  • inline: Phần tử sẽ hiển thị trên cùng một dòng với nội dung xung quanh nó.
  • inline-block: Kết hợp giữa inlineblock, phần tử sẽ hiển thị trên cùng một dòng nhưng vẫn có thể thiết lập chiều rộng và chiều cao.
  • none: Ẩn phần tử và không chiếm không gian trên trang.
  • flex, grid: Cho phép tạo bố cục linh hoạt và lưới.
 2. Thuộc tính visibility: Được sử dụng để kiểm soát việc một phần tử có được hiển thị hay không mà...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa dislay: nonevisibility: hidden trong HTML là gì?

middle

Sự khác biệt giữa HTMLXHTML là gì?

junior

Có bao nhiêu cách để dùng CSS cùng với HTML?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào