Câu hỏi phỏng vấn HTML
Câu hỏi

HTML là gì?

Câu trả lời

HTML, viết tắt của Hypertext Markup Language, là ngôn ngữ đánh dấu chuẩn dùng để tạo ra các trang web. Nó mô tả cấu trúc nội dung trên web bằng cách sử dụng các thẻ (tags) và thuộc tính (attributes). HTML là một trong những công nghệ cơ bản của World Wide Web, bên cạnh CSS (Cascading Style Sheets) và JavaScript, và nó định nghĩa nội dung và cấu trúc của trang web.

Các Đặc Điểm Chính của HTML:

  • Cấu trúc nội dung: HTML sử dụng các thẻ để đánh dấu cấu trúc của nội dung, bao gồm văn bản, hình ảnh, liên kết, danh sách, bảng, v.v
  • Thẻ (Tags): Các thẻ HTML, được viết trong cặp dấu ngoặc nhọn (<>), định nghĩa các phần tử trên trang web, như tiêu đề (<h1> đến <h6>), đoạn văn (<p>), liên kết (<a>), hình ảnh (<img>), v.v
  • Thuộc tính (Attributes): Các thuộc tính cung cấp thông tin bổ sung cho các thẻ, như đường dẫn của hình ảnh trong thẻ <img src="url"> hoặc địa chỉ...
entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

HTML semantic là gì?

middle

HTML Entities là gì?

middle

Giải thích sự khác biệt giữa các thẻ block và các thẻ inline trong HTML?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào