Câu hỏi

Thuộc tính trong HTML là gì?

entry
Ẩn câu trả lời detail

Thuộc tính HTML cung cấp thông tin bổ sung về các phần tử HTML. Chúng được xác định trực tiếp sau tên thẻ. Chúng chỉ xu...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

File manifest trong HTML5 là gì?

Xem câu trả lời detail

Việc sử dụng thuộc tính `novalidate` cho thẻ form trong HTML5 để làm gì?

Xem câu trả lời detail

**Server-sent events** trong HTML5 là gì?

Xem câu trả lời detail

Tại sao ta cần phần tử MathML trong HTML5?

Xem câu trả lời detail

Các kiểu input mới trong HTML5 trong form?

Xem câu trả lời detail