Câu hỏi phỏng vấn HTML
Câu hỏi

Thẻ optional trong HTML là gì?

Câu trả lời

Trong HTML, không có thẻ optional như một phần của tiêu chuẩn. Tuy nhiên, có một số thẻ và thuộc tính trong HTML được coi là "tùy chọn" dựa trên ngữ cảnh sử dụng hoặc dựa trên các phiên bản của HTML. Ví dụ, trong HTML5, một số thẻ đóng có thể được bỏ qua nếu các yêu cầu cụ thể về cấu trúc của tài liệu được thỏa mãn

Thẻ và Thuộc Tính "Tùy Chọn" trong HTML:

  1. Thẻ Đóng Tùy Chọn: Trong một số phiên bản của HTML, thẻ đóng có thể được coi là tùy chọn cho một số phần tử. Ví dụ, trong HTML5, thẻ đóng cho các phần tử như <li>, <td>, <tr>, và <th> có thể được bỏ qua trong một số trường hợp cụ thể
  2. Thẻ Khởi Đầu và Kết Thúc Tùy Chọn: Một số thẻ như <html>, <head>, và <body> có thể không cần thiết phải khai báo rõ ràng trong một số trường hợp. Trình duyệt có thể tự động suy luận sự hiện diện của chúng dựa trên cấu trúc của tài liệu
  3. *...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Sự khác biệt giữa thẻ <link> và thẻ <a> trong HTML là gì?

senior

Image Map trong HTML là gì?

middle

Giải thích sự khác biệt giữa Cookie, Session StorageLocal Storage là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào