Câu hỏi

Một trang web có thể chứa nhiều thẻ header, footer không?

Câu trả lời

Có cho cả hai. Các tài liệu W3 cho biết rằng các thẻ đại diện cho các khu vực đầu trang ...

Bạn cần đăng nhập để xem