Câu hỏi

Một trang web có thể chứa nhiều thẻ header, footer không?

entry
Ẩn câu trả lời detail

Có cho cả hai. Các tài liệu W3 cho biết rằng các thẻ đại diện cho các khu vực đầu trang ...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

File manifest trong HTML5 là gì?

Xem câu trả lời detail

Việc sử dụng thuộc tính `novalidate` cho thẻ form trong HTML5 để làm gì?

Xem câu trả lời detail

**Server-sent events** trong HTML5 là gì?

Xem câu trả lời detail

Tại sao ta cần phần tử MathML trong HTML5?

Xem câu trả lời detail

Các kiểu input mới trong HTML5 trong form?

Xem câu trả lời detail