Câu hỏi phỏng vấn HTML
Câu hỏi

Một trang web có thể chứa nhiều thẻ header, footer không?

Câu trả lời

Có, một trang web có thể chứa nhiều thẻ headerfooter. Tuy nhiên, cần lưu ý cách sử dụng chúng để đảm bảo rằng mã HTML tuân theo ngữ nghĩa và cấu trúc đúng đắn.

Theo tài liệu của W3C, các thẻ headerfooter đại diện cho các khu vực đầu trang và cuối trang của phần tử "sectioning" gần nhất hoặc phần tử "sectioning root" như <body>, <article>, <section>, và <nav>. Mỗi phần tử "sectioning" hoặc "sectioning root" có thể chứa một thẻ header và một thẻ footer riêng biệt.

Ví dụ, một trang w...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Giải thích mục đích của thẻ main trong HTML để làm gì?

senior

Web Workers là gì?

middle

HTML Preprocessor là gì và bạn biết gì về nó?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào