Câu hỏi phỏng vấn HTML
Câu hỏi

Giải thích mục đích của thẻ main trong HTML để làm gì?

Câu trả lời

Thẻ <main> trong HTML đại diện cho nội dung chính hoặc nội dung cốt lõi của thân tài liệu (document body). Đây là một phần tử ngữ nghĩa và cấu trúc được giới thiệu trong HTML5. Dưới đây là một số đặc điểm chính của thẻ <main>:

  1. Ngữ Nghĩa và Cấu Trúc: Thẻ <main> cung cấp một cách ngữ nghĩa để đánh dấu nội dung chính của một trang web, giúp cải thiện khả năng truy cập và tối ưu hóa cho công cụ tìm kiếm
  2. Nội Dung Duy Nhất: Nội dung bên trong thẻ <main> nên là duy nhất cho tài liệu và không bao gồm các phần tử lặp lại trên nhiều trang của website như thanh điều hướng, thông tin bản quyền, logo trang web, và biểu mẫu tìm kiếm
  3. Một Thẻ <main> Trên Mỗi Trang: Một tài liệu nên chỉ chứa một thẻ <main> để tránh gây nhầm lẫn cho công cụ tìm kiếm và công nghệ hỗ trợ
  4. Không Nằm Trong Các Phần Tử Khác: Thẻ <main> không nên là phần tử con của các thẻ <article>, <aside>, <footer>, <header>, hoặc <nav>
  5. Hỗ Trợ Công Nghệ Hỗ Trợ: Thẻ <main> hữu...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác nhau giữa thẻ <strong><b>, thẻ <em><i> trong HTML là gì?

middle

Trong HTML, làm sao để hỗ trợ đa ngôn ngữ?

middle

Thuộc tính alt trong thẻ img để làm gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào