Câu hỏi

Giải thích mục đích của thẻ main trong HTML là gì?

Câu trả lời

Thẻ HTML <main> đại diện cho nội dung chính của <body> của 1 document, 1 phần của 1 document hoặc applicati...

Bạn cần đăng nhập để xem