Câu hỏi phỏng vấn HTML
Câu hỏi

Khi nào thì nên để sử dụng thẻ small trong HTML?

Câu trả lời

Trong HTML, thẻ <small> được sử dụng để biểu diễn các phần văn bản phụ hoặc văn bản nhỏ, như bản quyền, văn bản pháp lý, hoặc các chú thích phụ, độc lập với cách trình bày được thiết lập của nó. Theo mặc định, nó làm cho văn bản bên trong nó nhỏ hơn một cỡ chữ, ví dụ từ cỡ chữ nhỏ xuống cỡ chữ rất nhỏ

Sử dụng thẻ <small> thích hợp cho:

  • Các bình luận phụ hoặc văn bản nhỏ, như bản quyền và văn bản pháp lý
  • Các thông tin phụ hoặc không phải là trọng tâm chính của trang, tương tự như cách sử dụng thẻ <aside> cho nội dung ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Mục đích của thẻ base href là gì?

middle

Một trang web có thể chứa nhiều thẻ header, footer không?

middle

Trong HTML, làm sao để hỗ trợ đa ngôn ngữ?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào