Câu hỏi

Khi nào thì thích hợp để sử dụng thẻ small?

middle
Ẩn câu trả lời detail

Thẻ <small> làm cho kích thước phông chữ văn bản nhỏ hơn một kích thước (ví dụ: từ larg...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Web Components là gì?

Xem câu trả lời detail

Accessibility và ARIA role có ý nghĩa gì trong một ứng dụng web?

Xem câu trả lời detail

IndexedDB là gì?

Xem câu trả lời detail

Bạn sẽ chọn sử dụng svg hay canvas cho trang web của mình?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để tạo khoá công khai (public key) trong HTML?

Xem câu trả lời detail