Câu hỏi phỏng vấn HTML
Câu hỏi

Bạn đã từng sử dụng ngôn ngữ templa...

Câu trả lời

Có, đó là:

  • PUG
  • ERB
  • Slim
  • Handlebars
  • Jinja
  • Liquid

Theo tôi, chúng ít nhiều giống nhau và cung cấp chức năng tương tự như nội dung và các bộ lọc hữu ích để thao tá...

senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Hãy nêu những đặc điểm của thẻ meta trong HTML?

expert

Server-sent events trong HTML5 là gì?

middle

Mục đích của thẻ base href là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào