Câu hỏi

Bạn đã từng sử dụng ngôn ngữ template HTML nào chưa?

middle
Ẩn câu trả lời detail

Có, đó là:

  • PUG
  • ERB
  • Slim
  • Handlebars
  • Jinja
  • Liquid

Theo t...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Web Components là gì?

Xem câu trả lời detail

Accessibility và ARIA role có ý nghĩa gì trong một ứng dụng web?

Xem câu trả lời detail

IndexedDB là gì?

Xem câu trả lời detail

Bạn sẽ chọn sử dụng svg hay canvas cho trang web của mình?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để tạo khoá công khai (public key) trong HTML?

Xem câu trả lời detail