Câu hỏi

Mã hóa URL là gì? Tại sao URL được mã hóa bằng HTML?

junior
Ẩn câu trả lời detail

Mã hóa URL là quá trình mã hóa các ký tự không phải ASCII trong URL sang định dạng được các tr...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

File manifest trong HTML5 là gì?

Xem câu trả lời detail

Việc sử dụng thuộc tính `novalidate` cho thẻ form trong HTML5 để làm gì?

Xem câu trả lời detail

**Server-sent events** trong HTML5 là gì?

Xem câu trả lời detail

Tại sao ta cần phần tử MathML trong HTML5?

Xem câu trả lời detail

Các kiểu input mới trong HTML5 trong form?

Xem câu trả lời detail