Câu hỏi

Thuộc tính rel="noopener" trong HTML được sử dụng ở đâu và tại sao?

Câu trả lời

Các thuộc tính data- trong HTML được sử dụng để lưu trữ thông tin bổ sung về một phần tử mà không ảnh hưởng đến hành vi hoặc hiển thị của phần tử đó. Các thuộc tính này cho phép bạn gắn các thông tin tùy ý vào các phần tử HTML mà không cần sử dụng các thuộc tính không chuẩn hoặc thêm các thuộc tính mới vào DOM

Mục đích của việc sử dụng các thuộc tính data- bao gồm:

  • Lưu Trữ Thông Tin: Các thuộc tính data- thường được sử dụng để lưu trữ thông tin mà có thể cần thiết cho logic JavaScript, nhưng không cần hiển thị trực tiếp trên giao diện người dùng
  • Tương Tác với JavaScript: Thông tin lưu trữ trong các thuộc tính data- có thể dễ dàng truy cập và thao tác bằng JavaScript thông qua đối tượng dataset
  • Tùy Chỉnh CSS: Các thuộc tính data- có thể được sử dụng trong CSS để áp dụng các quy...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Giải thích mục đích của thẻ main trong HTML để làm gì?

expert

WebSQL là gì?

middle

Có gì mới trong HTML5?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào