Câu hỏi phỏng vấn HTML
Câu hỏi

Liệt kê các cách để định nghĩa 1 màu trong HTML?

Câu trả lời

Trong HTML, có nhiều cách để định nghĩa một màu sắc cho các phần tử trên trang web. Dưới đây là các phương pháp phổ biến:

1. Sử dụng Tên Màu

Bạn có thể sử dụng một trong số 140 tên màu chuẩn được HTML hỗ trợ để định nghĩa màu sắc

Ví dụ:

<p style="color:Tomato;">Đây là một đoạn văn màu cà chua.</p>

2. Sử dụng Mã Màu HEX

Mã màu HEX bao gồm một ký tự hash (#) theo sau là sáu ký tự hexa (từ 00 đến FF) đại diện cho mức độ của màu đỏ, xanh lá, và xanh dương

Ví dụ:

<p style="color:#FF6347;">Đây là một đoạn văn màu hồng.</p>

3. Sử dụng Giá Trị RGB

Giá trị RGB được định nghĩa bằng cách sử dụng hàm rgb(), với ba giá trị số từ 0 đến 255 đại diện cho mức độ của màu đỏ, xanh lá, và xanh dương

Ví dụ:

<p style="color:rgb(255,99,71);">Đây là một đoạn văn màu hồng.</p>

4. Sử dụng Giá ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

WebP là gì?

middle

Character Encoding trong HTML là gì?

senior

Trong HTML, mục đích của việc chặn cache là gì, và làm sao để đạt được điều đó?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào