Câu hỏi

Sự khác biệt giữa attribute (thuộc tính) và property (đặc tính) trong HTML?

junior
Ẩn câu trả lời detail

Đầu tiên bạn đọc cần hiểu rõ rằng trong document của HTML chỉ có khái niệm attribute của thẻ và không có khái niệm property của thẻ. Ví dụ với đoạn HTML bên dưới:

```html

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

File manifest trong HTML5 là gì?

Xem câu trả lời detail

Việc sử dụng thuộc tính `novalidate` cho thẻ form trong HTML5 để làm gì?

Xem câu trả lời detail

**Server-sent events** trong HTML5 là gì?

Xem câu trả lời detail

Tại sao ta cần phần tử MathML trong HTML5?

Xem câu trả lời detail

Các kiểu input mới trong HTML5 trong form?

Xem câu trả lời detail