Câu hỏi

Sự khác biệt giữa attributeproperty trong HTML là gì?

Câu trả lời

Trong HTML, thuộc tính (attributes) và thuộc tính (properties) thường gây nhầm lẫn nhưng chúng có những đặc điểm khác nhau:

Thuộc Tính (Attributes)

  • Định nghĩa: Thuộc tính là thông tin bổ sung được xác định trong thẻ HTML để khởi tạo khi tạo ra phần tử
  • Tính chất: Giá trị của thuộc tính là cố định, dựa trên những gì được viết trong mã HTML ban đầu
  • Truy cập: Có thể truy cập và thay đổi thông qua các phương thức DOM như getAttribute(), setAttribute(), và removeAttribute()
  • Ví dụ: type="text" trong <input type="text"> là một thuộc tính xác định loại trường nhập liệu.

Thuộc Tính (Properties)

  • Định nghĩa: Thuộc tính là các đặc tính của một nút DOM (đối tượng), mà bạn có thể thao tác
  • Tính chất: Giá trị của thuộc tính có thể thay đổi và thường phản ánh trạng thái hiện tại của phần tử DOM
  • Truy cập: Có thể truy cập và thay đổi trực tiếp thông qua đối tượng DOM, ví dụ: `document.getElementById('myE...
Bạn cần đăng nhập để xem