Câu hỏi

Mô tả ngắn gọn các thẻ sau header, article, section, footer?

junior
Ẩn câu trả lời detail
  • <header> được sử dụng để chứa thông tin giới thiệu và điều hướng về một phần của trang. Điều này có thể bao gồm tiêu đề phần, tên tác giả, ngày...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

`File manifest` trong HTML5 là gì?

Xem câu trả lời detail

Việc sử dụng thuộc tính `novalidate` cho thẻ form trong HTML5 để làm gì?

Xem câu trả lời detail

**Server-sent events** trong HTML5 là gì?

Xem câu trả lời detail

Tại sao ta cần phần tử `MathML` trong HTML5?

Xem câu trả lời detail

Các kiểu input mới trong HTML5 trong form?

Xem câu trả lời detail