Câu hỏi phỏng vấn HTML
Câu hỏi

Mô tả ngắn gọn các thẻ sau header, article, section, footer trong HTML?

Câu trả lời

Trong HTML, các thẻ header, article, section, và footer đều là các phần tử ngữ nghĩa được giới thiệu trong HTML5. Chúng giúp cấu trúc nội dung trang web một cách rõ ràng và có ý nghĩa, cải thiện khả năng truy cập và tối ưu hóa cho công cụ tìm kiếm

Thẻ header

  • Thẻ header định nghĩa phần đầu của một tài liệu hoặc một phần (section), thường chứa thông tin giới thiệu như logo, menu điều hướng, hoặc tiêu đề trang

Thẻ article

  • Thẻ article định nghĩa một phần tử độc lập và tự chứa trong tài liệu, trang, hoặc trang web. Nó thường được sử dụng cho các bài viết trên blog, bài báo, bình luận người dùng, hoặc bất kỳ nội dung nào có thể tồn tại độc lập và có ý n...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

WebP là gì?

middle

Sự khác nhau giữa một phần tử inline và một phần tử block trong HTML là gì?

middle

Sự khác nhau giữa thẻ <strong><b>, thẻ <em><i> trong HTML là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào