Câu hỏi phỏng vấn HTML
Câu hỏi

Thuộc tính alt trong thẻ img để làm gì?

Câu trả lời

Thuộc tính alt trong thẻ img của HTML được sử dụng để cung cấp một văn bản thay thế (alternative text) cho hình ảnh. Văn bản thay thế này có một số mục đích quan trọng:

  1. Trợ giúp cho người dùng khi hình ảnh không hiển thị: Nếu hình ảnh không thể tải được do lỗi đường dẫn, vấn đề kết nối, hoặc người dùng đã tắt hình ảnh trong trình duyệt, văn bản alt sẽ được hiển thị thay thế
  2. Hỗ trợ người dùng có hạn chế về thị lực: Văn bản alt được đọc bởi các công cụ đọc màn hình, giúp người dùng khiếm thị hiểu được nội dung hoặc mục đích của hình ảnh
  3. Cải thiện SEO (Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm): Các công cụ tìm kiếm sử dụng văn bản alt để hiểu nội dung của hình ảnh, điều này giú...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Giải thích mục đích của thẻ main trong HTML để làm gì?

middle

Các kiểu input mới trong HTML5 trong form là gì?

expert

WebSQL là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào