Câu hỏi

Thuộc tính defer và async trên thẻ script là gì?

middle
Ẩn câu trả lời detail
  • Thuộc tính defer/async có giá trị true/false (boolean). Khi dùng defer, điều này quy định rằng script sẽ thực thi khi trang (page) đã hoàn tất việc phân tích cú pháp HTML (parsing). Nếu cả hai thuộc tính đều không khai báo, tập lệnh được tải xuố...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Web Components là gì?

Xem câu trả lời detail

Accessibility và ARIA role có ý nghĩa gì trong một ứng dụng web?

Xem câu trả lời detail

IndexedDB là gì?

Xem câu trả lời detail

Bạn sẽ chọn sử dụng svg hay canvas cho trang web của mình?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để tạo khoá công khai (public key) trong HTML?

Xem câu trả lời detail