Câu hỏi phỏng vấn HTML
Câu hỏi

Sự khác nhau của thuộc tính idclass trong phần tử HTML là gì?

Câu trả lời

Trong HTML, thuộc tính idclass đều được sử dụng để xác định các phần tử, nhưng chúng có những sự khác biệt quan trọng:

  1. Tính duy nhất:

    • id: Mỗi phần tử trên một trang HTML chỉ có thể có một id duy nhất. Điều này có nghĩa là không có hai phần tử nào trên cùng một trang có thể có cùng một giá trị id
    • class: Một class có thể được sử dụng trên nhiều phần tử trên cùng một trang. Điều này cho phép bạn áp dụng cùng một tập hợp các quy tắc CSS hoặc thao tác JavaScript cho nhiều phần tử
  2. Mục đích sử dụng:

    • id: Thường được sử dụng để xác định một phần tử cụ thể mà bạn muốn thao tác hoặc áp dụng kiểu dáng đặc biệt thông qua CSS hoặc JavaScript
    • class: Thường được sử dụng để xác định một nhóm các phần tử có đặc điểm chung hoặc cần đư...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Một trang web có thể chứa nhiều thẻ header, footer không?

middle

Mô tả ngắn gọn cách sử dụng đúng các phần tử ngữ nghĩa HTML5 sau: <header>, <article>, <section>, <footer>?

middle

Sự khác biệt giữa attributeproperty trong HTML là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào